×

Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Budowy systemu akumulacji ciepła w EC Karolin.
Postepowanie nr PP/VPOL/VPOZ/0164/2019

Data ogłoszenia: 03.10.2019 r.

Termin składania ofert12.11.2019 27.11.2019 r., do godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta”.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Zadanie 1 – Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I –cz. „F”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych na os. Księdza Popiełuszki w Poznaniu – zadanie 3 i 4  – ETAP I i II

Zadanie 3 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „E”  – Budowa i remont osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Leonarda 6/Winiary 54 w Poznaniu

Zadanie 4 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „G”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami na os. Winiary 10-51 w Poznaniu

Zadanie 5 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „G”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Wołyńskiej 33-35/ Wojska Polskiego 28 w  Poznaniu

Zadanie 6 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „H”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Ugory-Wilczak-Szelągowska w  Poznaniu

Zadanie 7 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „H”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Przyjaźni 10  w  Poznaniu

Zadanie 8 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „I”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Lecha 90-121  w  Poznaniu

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  22-10-2019 r do godz. 10:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

16.09.2019r.

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający informuje, że zmieniona została cz I SIWZ .
Pismo wraz z załącznikami znajduje się do pobrania w pliku „017_ Zmiana SIWZ_16.09.2019 ″.

03.10.2019r.

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)


Zamawiający informuje, że ulega zmianie treść SIWZ cz. III w zakresie:

  • uzupełnienia dokumentacji technicznej w zakresie  dodatkowego przyłącza do budynku na os. Lecha 90-97 w Poznaniu dla zadania 8 dotyczącego budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami na os. Lecha 90-121  w  Poznaniu

08.10.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie nr 2 Oferenta.
Pytanie oraz odpowiedz zawiera plik pn: „017_Wyjaśnienia 2 _ do zapytania Ofertowego  08.10.2019„.


10.10.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania Oferenta.
Pytania oraz odpowiedzi zawierają następujące pliki: „017_Wyjaśnienia 1 _ do zapytania Ofertowego  10.10.2019” ,
017_Wyjaśnienia 3 _ do zapytania Ofertowego  10.10.2019„.

22.10.2019
Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert

28.11.2019

Zamawiający zamieścił Informację o unieważnieniu postępowania

VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A.

Plac Unii C ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

w imieniu Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na wykonanie zadania pt.:

Modernizacja suwnicy pomostowej dwudźwigarowej o udźwigu 80/20/5t z napędem elektrycznym w ECII Karolin w Veolia Energia Poznań S.A. (budynek główny blok BC50 / maszynownia)

Nr przetargu: : DP/VPOL/VPOZ/06/2019

Planowany termin realizacji usługi:  36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Aby otrzymać SWZ zainteresowany podmiot gospodarczy winien wystosować prośbę o SWZ do koordynatora przetargu pod adres mailowy dariusz.praski@veolia.com

Oferty wstępne w wersji papierowej i elektronicznej należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Recepcja V piętro

w terminie do dnia 01.10.2019 (wtorek) do godz. 16:00

(na kopercie należy podać tytuł postępowania i numer przetargu)

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawach przetargu są:

  • sprawy formalne i organizacyjne:
    pytania tylko drogą mailową na adres dariusz.praski@veolia.com

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

Wrzesień 11, 2019

Zadanie: Budowa sieci ciepłowniczej w obszarze  ul. Wieruszowska  w Poznaniu.

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  05-06-2019 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

13.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera pliki pn: „015_Wyjaśnienia 1 _ do zapytania Ofertowego 13.05.2019” wraz z załącznikiem „Załącznik nr 1 do wyjaśnień 1”.

15.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 2 _ do zapytania Ofertowego 14.05.2019”.

15.05.2019

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Pismo wraz z załącznikami znajduje się do pobrania w pliku „015_Zmiana SIWZ 14.05.2019″.

20.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 4 _ do zapytania Ofertowego 20.05.2019”

21.05.2019

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Pismo wraz z załącznikami znajduje się do pobrania w pliku „015_Zmiana SIWZ 20.05.2019″.

27.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 3 _ do zapytania Ofertowego 27.05.2019”.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 5 _ do zapytania Ofertowego 27.05.2019”

28.05.2019

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytanie oraz odpowiedź zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 6 _ do zapytania Ofertowego 28.05.2019”

Pismo wraz z załącznikami znajduje się do pobrania w pliku „015_Zmiana SIWZ 28.05.2019″.

29.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferenta. Pytania oraz odpowiedzi zawierają pliki pn: „015_Wyjaśnienia 7 _ do zapytania Ofertowego 29.05.2019” oraz „015_Wyjaśnienia 8 _ do zapytania Ofertowego 29.05.2019”.

03.06.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferenta. Pytanie oraz odpowiedz zawiera plik pn: „015_Wyjaśnienia 9 _ do zapytania Ofertowego 03.06.2019” .

Zamawiający zamieścił uzupełnienie do Wyjaśnienia 7.

05.06.2019

Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert

11.06.2019

Zamawiający zamieścił sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert.

11.07.2019

Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Zadanie:  Budowa sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Dmowskiego i ul. Krauthofera w Poznaniu

Termin składania ofert:  07-05-2019 r do godz. 11:00

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

18.04.2019

Zamawiający dodał dokument JEDZ.

23.04.2019

Zamawiający informuje o zmianie SIWZ. Wydłużeniu ulega termin składania ofert.

09.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie nr 1 Oferenta: 1. Odpowiedź – 013_Wyjaśnienia 1 _ do zapytania Ofertowego  09.05.2019 wraz z załącznikami: *013 Załącznik do Wyjaśnienia 1_Dokument MIR
* Zmiana SIWZ_09.05.2019


INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający informuje, że zmianie ulega SIWZ w poniższym zakresie:

·         Modyfikacja cz.1 SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców dotyczy:

Rozdział XVIII punkt 1 – zmianie ulega termin wykonania zadania dla odcinków  od C1 do 47 oraz od T1 do 38:

z: 31. 08.2019 na: 15.10.2019

Zmieniony SIWZ znajduje się do pobrania w pliku ‘Zmiana SIWZ_09.05.2019’’.

14.05.2019

Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

10.07.2019

Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY